Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Ik ben Jantine Stam, eigenaar van Praktijk De Groene Grens gevestigd te Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86264850.

De cliënt is in deze algemene voorwaarden de wederpartij.

Tarief: het tarief dat ik per sessie aan de cliënt in rekening breng zoals overeengekomen in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst die ik samen met de cliënt voorafgaand aan het traject/de sessie overeenkom op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden verricht en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door mij aangeboden diensten waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden.

Aangaan van overeenkomst

Ik ben slechts gehouden tot uitvoering van een traject nadat ik deze uitdrukkelijk mondeling en/of schriftelijk heb aanvaard. Bij gebruikmaking van een dienst door de cliënt aanvaardt deze impliciet deze algemene voorwaarden en stemt in met facturering van de betrokken diensten.

De cliënt sluit samen met mij een overeenkomst voor een traject. Dit traject cq losse sessie wordt aangevangen nadat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend en is voorzien van een dagtekening. Een overeenkomst kan zowel een losse sessie als een traject van sessies betreffen.

Na afloop van de overeengekomen overeenkomst kan deze in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.

Elk aanbod van mij is vrijblijvend. Ik ben enkel gebonden aan het aanbod wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn 14 dagen of een ander gestelde termijn wordt geaccepteerd.

Ik behoud mij het recht om cliënten te weigeren en zal indien dit het geval is de reden opgeven.

Annulering , wijziging en overmacht

Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering 24 uur voor aanvang van de sessie is de cliënt 50% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

Indien de cliënt zonder afmelding niet op de sessie verschijnt wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 

Indien de cliënt tot 15 minuten na de starttijd van de sessie verschijnt, wordt de sessie voortgezet tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien de cliënt meer dan 15 minuten te laat komt, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht. Een uitzondering hierop is wanneer er een bijzondere overmacht situatie ontstaat buiten de wil van de cliënt om.

Indien een consult op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een andere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de sessie geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de sessie het volledige bedrag.

Indien ik genoodzaakt ben een sessie te verzetten zal ik dit uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip kenbaar maken. In het geval van onvoorziene omstandigheden heb ik de mogelijkheid de sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Wij zullen samen zoeken naar een passende oplossing en proberen de sessie te verplaatsen.

Indien tijdens de uitvoering van de afgesproken sessies blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen wij tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

Voor bepaalde trajecten wordt met een intake gewerkt. Ik ben gerechtigd cliënten te weigeren indien ik dat na de intake nodig acht en zal indien dit het geval is de reden opgeven.

Ik ben bevoegd de overeenkomst met de cliënt te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Ik ben in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.

In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een ongeval of overheidsmaatregelen.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzage

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Ik zal geheimhouding betrachten t.a.v. door de cliënt verstrekte gegevens, behoudens wettelijke verplichtingen of wanneer de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven.

Ik registreer de NAW-gegevens van cliënten en de sessie gegevens in een dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 7 (zeven) jaren bewaard, waarna zij vernietigd worden.

Volgens de wet heeft de cliënt recht op inzage van het dossier en kan daartoe schriftelijk een verzoek indienen. Deze inzage gebeurt met inachtneming van de AVG.

Tarieven, facturering en betalingsvoorwaarden

Cliënt kan de geldende tarieven vinden op diensten pagina’s: Brainspotting, EMDR, Hypnotherapie, Havening & Coaching

Indien tariefwijzigingen plaatsvinden gelden deze ook voor bestaande cliënten. Bestaande cliënten worden hierover minimaal vier weken van te voren via een e-mail op de hoogte gesteld.

De betaling voor de sessies is bij voorkeur per bank. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Pinnen is niet mogelijk.

Bij te late betaling wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen de betaling uitblijft, zal de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau.

Met acceptatie van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling.

Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de cliënt van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de cliënt in gebreke of in verzuim blijft in de nakoming van de verplichtingen, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de cliënt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Voor bedrijven wordt in onderling overleg een passende offerte opgemaakt.

Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitvoering traject

Voor elke door de cliënt aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Ik kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

Ik geef op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch ben ik op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van mij.

Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat ik ben uitgegaan van, door of namens de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject en/of sessie.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de handelingen en gedragingen tijdens en na afloop van een sessie. De cliënt maakt eigen keuzes en neemt daarvoor verantwoordelijkheid.

Een sessie is in geen geval vervanging van een medisch advies van een medisch deskundige en kan dan ook niet worden beschouwd als vervanging van reguliere behandelingen.

In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van mij beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de mij afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

De cliënt vrijwaart mij tegen de aanspraak van derden die verband houdt met de door mij geleverde diensten en adviezen.

Ik voer de trajecten /sessies naar mijn professionele inzicht, deskundigheid en vermogen uit. Ik ben niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de cliënt beoogde. De cliënt weet dat resultaat niet direct zichtbaar kan zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van eigen inzet.

De cliënt neemt zelf verantwoordelijkheid en maakt eigen keuzes en beslissingen. Ik ga bij advies uit van het eigen inzicht van de cliënt.

Ik ben gerechtigd bij de uitvoering van mijn werkzaamheden derden in te schakelen. Dit zal ik in overleg met de cliënt doen. 

Ik ben gerechtigd de cliënt door te verwijzen in geval van klachten waarbij ik over onvoldoende expertise beschik.

Toepasselijk recht en geschillen

Op de geboden dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.

In geschillen voortvloeiend uit of in verband houdend met de geboden dienstverlening, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de rechtbank bevoegd. Wij zullen enkel een beroep op de rechtbank doen nadat wij ons hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de door mij aan de cliënt ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij mij. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

Het is niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een sessie.

Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.